Disable Preloader

Савет родитеља

savet-roditelja

Основна школа Бранко Радичевић Врање, Косовска бб, 17500 Врање, Србија

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Сарадњу са Саветом родитеља остварују директор школе, школски педагог или делегирано лице од стране директора и Наставничког већа.

Савет родитеља:

• предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор

• предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове школе

• предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

• учествује у поступку предлагања изборних предмета и поступку избора уџбеника

• разматра предлог плана и програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

• разматра намену коришћења средстава остварених радом заједнице,од проширене делатности школе, од донација и средстава ученика

• учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања

• разматра услове за рад ученика

• разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика

• учествује у поступку прописивања мера за правила понашања у школи

• доноси пословник о свом раду

• разматра и друга питања предвиђена Статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе.

 

 

Чланови Савета родитеља

Име и презиме

Одељење

Име и презиме

Одељење

1.

Милена Ристић

11

13.

Весна Јовановић

51

2.

Марија Илић

12

14.

Слађан Јованчев

52

3.

Драгана Прокоповић

13

15.

Саша Спасић

53

4.

Столе Филиповић

21

16.

Јасмина Стојковић

61

5.

Елеонора Јовић

22

17.

Ивица Миланов

62

6.

Миљан Јовић

23

18.

Саша Ристић

63

7.

Дејан Китановић

31

19.

Наташа Костакијев

71

8.

Александра Митић

32

20.

Гордана Ристић

72

9.

Горан Ђорђевић

33

21.

Јелена Димитријевић

73

10.

Ивана Ристић Ников

41

22.

Горан Додић

81

11.

Александар Ристић

42

23.

Бобан Златановић

82

12.

Саша Младеновић

43

24.

Слађана Јовић

83

Председник Савета родитеља школе: Миљан Јовић


Подели: