Disable Preloader

Сарадња са родитељима

saradnja-sa-roditeljima

Основна школа Бранко Радичевић Врање, Косовска бб, 17500 Врање, Србија

◘ Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским заступником ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

 

◘ Сарадња родитеља са школом почиње поласком детета у школу и траје све до краја школовања. Та сарадња почиње обично индивидуалним контактима између родитеља и нас учитеља и наставника, па се наставља преко родитељских састанака. Родитељски састанци организују се пет пута у току трајања једне школске године. Коначан број родитељских састанака може бити и већи уколико постоји оправдана потреба родитеља односно учитеља, стручних сарадника или директора школе.

 

◘ Поред наведених, већ традиционалних облика комуникације родитељима наше школе нудимо на коришћење и савремених комуникацијских система као што је школски сајт и фејсбук страница школе.

 

◘ Овакви облици сарадње од обостране су користи. Ми ћемо од родитеља добити детаљне податке о ученику: о његовим особинама, навикама, темпераменту, здравственом стању итд., а родитељи од учитеља сазнају како им се дете снашло у школи, како напредује у учењу и у чему му треба помоћи.

 

◘ Између родитеља и учитеља/наставника мора постојати висок степен сагласности у мерама које се предузимају према детету. Ако су ставови родитеља и учитеља различити, онда се дете налази у дилеми јер не зна кога да слуша. У интересу је детета да родитељ прихвата све ставове школе и да пред дететом не испољи своје негодовање и неслагање.

 

◘ Принципи добре сарадње са родитељима: поштовање родитеља, корисност сарадње, ефикасно коришћење времена, коришћење искуства родитеља и тактичност.

 

◘ Сваког месеца организујемо Отворени дан школе када родитељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. О томе се договарамо са родитељима, на првом родитељском састанку.

 

◘ Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја детета, будући да је интерес детета централни интерес, како породице тако и школе. Партиципација родитеља може да има различите видове, преко информисаности родитеља о различитим аспектима школског живота и консултовања родитеља приликом доношења одлука које се тичу образовања и васпитања њихове деце, до учешћа родитеља у процесу одлучивања у различитим областима у школском животу.

 

◘ Да би се та сарадња унапредила треба да урадимо следеће:

   • Да детаљно информишемо родитеље о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се тиче њихове деце, као и о могућностима на које све начине могу да се укључе у рад школе и дају свој допринос унапређењу квалитета образовно-васпитног процеса.

   • Да их консултујемо, односно да им пружимо прилику да изразе своје ставове и потребе. Развићемо процедуру која ће омогућити родитељима да буду видљиви у процесу образовања своје деце, да кажу шта мисле и шта желе и да њихова перспектива буде уважена у процесу доношења одлука.

   • Да их укључимо у процес одлучивања у областима које су од непосредног значаја за образовање њихове деце. Тако би они могли да разумеју начин на који школа функционише, њену структуру и организацију и подстакли развој компетенција за сарадњу. У оквиру добро испланираног програма понудићемо родитељима најразноврснији вид активности у које могу да се укључују у односу на преференције, обавезе и способности/вештине.

 

◘ Да би се избегла декоративна функција родитеља у тој сарадњи, подстицаћемо их да се укључују у образовно-васпитни процес на више различитих начина:

• као асистент у настави

• као едукатор деце у областима у којима су професионалци/експерти

• као едукатори других родитеља о проблемима који су релевантни за родитељску популацију, а за које су поједини родитељи стручни

   • учешће у различитим образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена, будући да су родитељи важни савезници од којих у великој мери зависи одрживост различитих програма и њихова имплементација (на пример, имплементација Протокола о заштити и насиљу у школама захтева сарадњу са родитељима, будући да су они веза између школе и локалне заједнице)

   • учешће у стручним тимовима које по потреби формира директор школе

   • као евалуатори образовно-васпитног рада и квалитета рада школе, у креирању развојног плана школе и у стручном активу за развојно планирање, као и у тимовима за остваривање одређених задатака који по потреби формира директор школе

   • родитељи ученика из осетљивих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и д.) имају могућност да учествују у индивидуалном образовном плану, да по потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да даје одобрење за спровођење тог индивидуалног образовног плана; они имају могућност и да присуствују образовно-васпитном раду као помоћ детету.

 

◘ Ради праћења успешности програма сарадње са породицама на крају сваког полугодишта, организоваћемо анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. Мишљење родитеља, односно другог законског заступника, добијено као резултат анкетирања, узимаће се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.


Подели: